Ζημίες από Αυτοκίνητο

 • Green Card and 4th Motor Insurance Directive Claims
  Διακανονίζουμε Διεθνείς Ζημίες για περισσότερα από 20 χρόνια. Ζημίες που  προκαλούν Αλλοδαπά οχήματα σε Ελληνικά και το αντίστροφο, έχοντας συνεργασία με  περισσότερες από 300 ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού που μας έχουν  διορίσει ανταποκριτή τους στην Ελλάδα.
  Αρκετές Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες μας έχουν αναθέσει εξολοκλήρου  τη διαχείριση των ζημιών τους στο εξωτερικό – Συντονιστικό Κέντρο. Στη  περίπτωση αυτή, αναλαμβάνουμε εμείς τον διακανονισμό των ζημιών τους στο εξωτερικό.
  Επιπρόσθετα,  μέσω του Πανευρωπαϊκού δικτύου των συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να  συμβουλέψουμε τις ασφαλιστικές εταιρείες, για την επιλογή του κατάλληλου  αντιπροσώπου τους για Ζημιές Πράσινης Κάρτας και 4ης Οδηγίας σε κάθε  χώρα.
 • Ζημίες Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών
  Αναλαμβάνουμε εκτός από διεθνείς ζημίες και τη διαχείριση εγχώριων ζημιών  κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων προσαρμοζόμενοι πλήρως στις απαιτήσεις της  Τράπεζας της Ελλάδος (Πράξη Νο 3/2012 Διοικητού ΤτΕ, Ν. 4261/2014) και λοιπών  κλάδων. Αυτό εξυπηρετεί τόσο τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται άμεσα στην  Ελλάδα όσο και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω Ελεύθερης παροχής  Υπηρεσιών (ΕΠΥ).
 • Πλεονεκτήματα ανάθεσης ζημιών εσωτερικού σε εμάς
  Το πάγιο κόστος διατήρησης κλάδου ζημιών που έχουν οι ασφαλιστικές  εταιρείες μετατρέπεται σε μεταβλητό, αφού πληρώνοντας ανά φάκελο ζημίας, η  ασφαλιστική εταιρεία είναι σε θέση να ταυτίσει απόλυτα το κόστος της  διαχείρισης των ζημιών της με τον όγκο των ζημιών. Μια τέτοια λύση ενδείκνυται  τόσο σε περιπτώσεις που μία ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνει για κάποιο χρονικό  διάστημα ασυνήθιστα μεγάλο όγκο ζημιών και δεν επιθυμεί να προσλάβει  επιπρόσθετο προσωπικό, όσο και σε περιπτώσεις που ένα μέρος του προσωπικού  απουσιάζει για κάποιο χρονικό διάστημα παροδικά (π.χ σε άδεια εγκυμοσύνης,  τακτική ετήσια άδεια κλπ). Επιπλέον αποφεύγει την διαρκή εκπαίδευση του  προσωπικού στο συχνά μεταβαλλόμενο νομικό περιβάλλον.
 • RunOff Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων
  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση και τελική εκκαθάριση των  εκκρεμών ζημιών χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών εταιρειών που για κάποιο λόγο  αποφάσισαν ή εξαναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή να μεταφέρουν  το χαρτοφυλάκιο των ζημιών τους σε άλλη εταιρία. Η εταιρεία μας διακανονίζει το  σύνολο των υποχρεώσεων τους παρά τη μη συνέχιση της δραστηριότητας αυτών των  εταιρειών και ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες υποχρεώσεις τηρήσεως στατιστικών,  ηλεκτρονικού φακέλου και λοιπών απαιτήσεων έναντι της Τραπέζης της Ελλάδος.
 • Επανεισπράξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων
  Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών και μεγάλων επιχειρήσεων (π.χ Εταιριών Leasing, Rent Cars) την επανείσπραξη ποσών που έχουν καταβάλει και δικαιούνται ως ασφαλιστική αποζημίωση (π.χ από μεικτές ασφάλειες).
Μενού